Home

Financiën

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

De lopende investeringen zijn voor de 1e bestuursrapportage 2022 geactualiseerd. Dit hoofdstuk bevat de actualisatie van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2023. Het MIP bevat de nieuwe investeringen voor de komende jaren die nog door de raad geautoriseerd moeten worden. De raad stelt de eerste jaarschijf uit het MIP gelijktijdig met de begroting vast. Zodra de raad heeft ingestemd met de voorgestelde investeringen voor 2023, verhuizen deze vanuit het MIP naar het overzicht met lopende investeringen.

Het effect van de afschrijvingen uit het MIP is in het financieel meerjarenperspectief opgenomen (zie onder jaarlijkse actualisaties). Het rentedeel is onderdeel van de totale rentekosten die in de begroting worden berekend.

In tabel 8 staan de verschillen ten opzichte van het huidige MIP 2022 dat bij de begroting is vastgesteld.

Tabel 8 Verschillen t.o.v. huidige MIP

bedragen in €

Programma / product / omschrijving

2023

2024

2025

2026

TOTAAL INVESTERINGEN BEGROTING 2022

6.493.654

7.926.204

8.177.206

7.112.381

1

Update MIP Kadernota 2023-2026

-208.954

478.982

19.376

77.002

Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

-

-

99.904

84.002

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

-

315.028

-90.528

-

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

-104.954

104.954

-

-

Wegen

-91.136

91.136

-

-

2

Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc)

-91.136

91.136

-

-

Riolering

-13.818

13.818

-

-

2

Vervanging Kikker riool- en wegbeheer

-13.818

13.818

-

-

3

Renovatie riolering Driebergen

-318.880

-

-

-

3

Renovatie riolering Amerongen

318.880

-

-

-

Programma 14 - Overhead

-104.000

59.000

10.000

-7.000

Services en secretariaat

-

15.000

40.000

-27.000

Cultuurhuis Pleiade

-75.000

-

-30.000

-

4

Vervanging meubilair trefpunt 2023

-75.000

-

-

-

Cultuurhuis Pleiade

15.000

-

-

20.000

5

Pleiade Beveiligingscamera's

15.000

-

-

-

ICT vervangingsinvesteringen

-44.000

44.000

-

-

2

Vervanging I-Controler en Samen@Work

-44.000

44.000

-

-

Totaal investeringsplan Kadernota 2023-2026

6.284.700

8.405.186

8.196.582

7.189.383

De actualisatie van het MIP zorgt ten opzichte van de begroting 2022 voor een daling van de investeringen van € 208.954 (regel 1). De mutaties zijn:

Uitgestelde investeringen (€ 148.954 verlaging) (regels met cijfer 2)
De vervanging I-Controler/Samen@Work (€ 44.000) is doorgeschoven naar 2024.
Bij het opstellen van het MIP is er nog van uitgegaan dat de ICT-investeringen: vervanging Greenpoint ( € 91.136) en Vervanging Kikker riool- en wegbeheer (€ 13.818) ook naar 2024 zouden worden doorgeschoven. Dat is op die manier in de tabel verwerkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitgaven toch in 2023 gedaan worden. Daarnaast mag de aanschaf van bepaalde typen software niet meer worden geactiveerd maar moeten de kosten in de exploitatie worden verwerkt. In de begroting 2023 wordt dit nader uitgewerkt.

Budget neutrale wijzigingen (€ 318.880) (regels met cijfer 3)
Er is onvoldoende krediet om alle noodzakelijke renovaties aan de riolering in Amerongen uit te voeren, daarom wordt een bedrag overgeheveld vanuit het krediet renovatie riolering Driebergen (€ 318.880).

Vervallen investeringen (€ 75.000 verlaging) (regels met cijfer 4)
Het meubilair in het trefpunt is in 2022 vervangen uit het verbouwingskrediet gemeentekantoor. Deze investering komt hierdoor te vervallen.

Kleine investeringen vanaf € 10.000 (€ 15.000 verhoging) (regels met cijfer 5)
Naar aanleiding van de besluitvorming rondom de nota activeren, waarderen en afschrijven zijn investeringen vanaf 10.000 terug gezet in het meerjaren investeringsplan. In 2023 betreft het de vervangingsinvestering beveiligingscamera’s cultuurhuis Pléiade (€ 15.000).

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 20:20:12 met de export van 05/24/2022 20:02:11