Financiën

Ontwikkeling schuldpositie en rente

Rentevisie

De visie van de gemeente op de rente is als volgt.

Op het moment dat er aanvullende financieringsmiddelen nodig zijn, maakt de gemeente op basis van de dan geldende rentetarieven, renteverwachtingen en de samenstelling van de leningenportefeuille, een keuze voor het aantrekken van kortlopend geld (leningen met een looptijd korter dan een jaar) of langlopend geld (leningen met een looptijd van 1 jaar of langer). Hierbij houdt de gemeente rekening met de geldende voorschriften op basis van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

De rentepercentages zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- respectievelijk kapitaalmarkt, die momenteel sterk worden beïnvloed door de onzekere situatie in de wereld o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de nog altijd aanwezige naweeën van de coronacrisis en het geldbeleid van de centrale banken. De volgende ontwikkelingen zijn meegenomen in de bepaling van rentepercentages:

  • in Europa is sprake van een hoge inflatie onder andere als gevolg van hoge energieprijzen en een   sterke prijsstijging van grondstoffen; hierdoor wordt geld duurder.

  • de meeste centrale banken kiezen voor een stapsgewijze verhoging van de beleidsrentes en   stoppen met opkoopprogramma's voor obligaties waardoor de hoeveelheid geld in de markt   afneemt; hierdoor wordt geld ook duurder.

Bij de huidige ontwikkeling van de rentestanden is het nog steeds voordeliger om kort te financieren: kortlopende leningen kunnen tegen een lager rentepercentage worden aangetrokken dan langlopende leningen.
Vanaf maart 2022 is een duidelijke stijging van de rentetarieven waarneembaar maar ondanks deze stijgende trend blijft de rente voor het aantrekken van kortlopend geld nog altijd negatief. In 2023 hanteert de gemeente voor kortlopende leningen dan ook, evenals in 2022, een rentepercentage van 0%.

Voor langlopende geldleningen houdt de gemeente wel rekening met hogere rentetarieven in 2023. Op 1 april 2022 bedroeg de rente op een 20-jarige geldlening (ons referentiepunt) bij BNG al 1,54%. De gemeente verwacht in de komende tijd een verdere stijging van dit tarief en daarom houdt de gemeente voor langlopende geldleningen in 2023 rekening met een rentepercentage van 1,75% (was 0,5% voor 2022).

Vanwege de onzekere situatie bekijkt de gemeente bij het opstellen van de conceptbegroting 2023 – 2026 of er nog aanleiding is deze rentevisie bij te stellen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 20:20:12 met de export van 05/24/2022 20:02:11